BIP NFZ

Składki

Informacja o zmianie  wysokości  składki  członkowskiej  uiszczanej przez pielęgniarki/położne wykonujące zawód w  ramach działalności  gospodarczej

 

Stosownie  do  § 2 pkt 3) uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału, - wysokość składki członkowskiej pielęgniarek i położnych wykonujących  zawód  w ramach działalności gospodarczej  wynosi  0,75%  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale poprzedniego roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. (Dz.Urz. GUS 2017. 3.)   wynagrodzenie to wyniosło    4403,78zł.  ,i ta kwota stanowi podstawę wyliczenia należnej składki członkowskiej.

 

Wysokość składki członkowskiej pielęgniarek  i położnych  wykonujących zawód  w ramach działalności  gospodarczej  w  roku 2017  wynosi 33,03 zł  miesięcznie    (0,75% podstawy)

 

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału czytaj więcej ...

   MOŻLIWOŚĆ WNOSZENIA OPŁAT

  • osobiście w kasie Izby (poniedziałek-piątek 830-1500)
  • na konto bankowe

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 190
75-608 Koszalin
Bank PEKAO SA II O/Koszalin NR 32 12 40 36 53 1111 0000 41 89 27 50