BIP NFZ

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie prowadzi rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe na obszarze właściwości Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie.

Wpisowi do prowadzonego przez Okręgową Radę rejestru podlegają wyłącznie przedsiębiorcy, prowadzący działalność regulowaną w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.

Do rejestru wpisuje się następujące dane:

1. oznaczenie wnioskodawcy, adres jego siedziby, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziny oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
2. formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy,
3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku podmiotu podlegającego obowiązkowi właściwego wpisu,
4. określenie rodzaju, dziedziny i systemu kształcenia,
5. miejsce prowadzenia kształcenia w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych.

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych stanowiący załącznik nr 1 - pobierz

Wniosek w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych załącznik nr 2 - pobierz

Podmiot wpisany do prowadzonego przez Okręgową Radę rejestru jest obowiązany zgłaszać jej wszelkie zmiany określonej powyżej danych, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Dane te, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie przekazuje do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru.

Ewidencję wszystkich organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych prowadzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Do prowadzonej przez Centrum ewidencji organizatorów kształcenia wpisowi podlegają wszystkie te dane, które znajdują się w rejestrach podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych właściwych okręgowych rad pielęgniarek i położnych.

Do wniosków wskazanych powyżej należy dołączyć dowód dokonania opłaty za wpis o którym mowa w art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014r. poz. 1435 ze zm.) w wysokości 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

Opłatę za wpis i wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych należy dokonywać na następujący numer konta bankowego: 

79 1240 3653 1111 0010 2911 1829

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 190 

75-611 Koszalin

Tytuł przelewu: opłata za wpis (nazwa kursu, którego dotyczy)

 

Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe