BIP NFZ

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne  prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W załączeniu wzór oświadczenia - pobierz

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.


NIPiP wraz z OZZPiP podpisały porozumienie z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia

NIPiP wraz z OZZPiP podpisały porozumienie z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Czytaj więcej...


Komentarz do Porozumienia z 9 lipca 2018 r. pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ

http://nipip.pl/komentarz-do-porozumienia-z-9-lipca-2018-r-pomiedzy-ozzpip-oraz-nipip-a-ministrem-zdrowia-i-prezesem-nfz/


 

16 lipca 2018 r. - Ochrona danych osobowych w świetle nowych przepisów (tzw. RODO) - 16 lipca 2018 r.

16 lipca 2018 r. - szkolenie w formie warsztatów nt. Ochrona danych osobowych w świetle nowych przepisów (tzw.RODO) Jak powinny przygotować się do nadchodzących zmian PODMIOTY LECZNICZE

więcej informacji - pobierz

zgłoszenie uczestnika - pobierz


 

21 czerwca 2018 - konferencja naukowo-szkoleniowaj "Postępowanie z raną przewlekłą"

Program konferencji  naukowo-szkoleniowej "Postępowanie z raną przewlekłą"
21 czerwca 2018 r. Koszalin - pobierz program


 

Ważna informacja o PIT 8C

Do przeczytania informacja o PIT 8C

Pomocne dokumenty do złożenia korekty zeznań rocznych:

  • wniosek o stwierdzenie nadpłaty – wzór do pobrania TUTAJ - należy przygotować osobny dla każdego roku podatkowego
  • kopia interpretacji podatkowej TUTAJ
  • formularz z korektą zeznania podatkowego za składany rok - należy przygotować osobiście - informacje dotyczące korekty PIT-ów należy pozyskać z właściwego Urzędu Skarbowego.
  • dokument potwierdzający ukończenie danej formy dokształcania przez wnioskodawcę

 

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych z RODO

Informujemy, że odbyły się już dwa cykle szkolenia  dla pielęgniarek i położnych z RODO w świetle nowych przepisów. Jak powinny przygotować się do nadchodzących zmian podmioty medyczne.

W najbliższym czasie planujemy zorganizować następne szkolenie z RODO.

Zainteresowane osoby proszę o zgłaszanie się do sekretariatu OIPiP w Koszalinie pod nr tel. 94 342 59 93.


 

Aktualizacja CEIDG - numer PESEL

Uwaga!

Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma - możesz go uzupełnić.

czytaj więcej...


 

94 Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę

Serdecznie zapraszamy wraz z pocztami sztandarowymi do udziału w 94 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę 26-27 maja 2018 r. 

Program rekolekcji

Plakat pielgrzymki


 

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej czytaj więcej...


 

Życzenia

2018.06.04 – Koszalin – Spotkanie edukacyjne nt. Neurorozwojowe standardy postępowania z noworodkiem i niemowlęciem w zakresie pielęgnacji.

Rozszerzanie diety zdrowego niemowlęcia a możliwość wystąpienia niepożądanych objawów ze strony układu pokarmowego, odpornościowego oraz skóry czytaj więcej...